ร้อยเรื่องเมืองแม่กลอง

"เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒ 
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม"

แม่กลอง (สมุทรสงคราม) เมืองเล็กๆ 3 อำเภอ 3 นา 3 น้ำ 
ที่ดารดาษไปด้วยแหล่งข้าวปลาอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งนาข้าว นาเกลือ และนากุ้ง 
สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชาวเล ชาวประมงริมฝั่งอ่าวไทย 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำนาเกลือ ทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว 
การทำขนมไทยในวรรณคดี หรือการเที่ยวชมตลาดน้ำได้อย่างไม่รู้จบ 
ที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทุกรูปแบบ

จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ เมืองแม่กลอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง 
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งในสมัยนั้น ยังมีฐานะเป็นเพียงเมืองจัตวา และมีฐานะเป็นจังหวัดอย่างสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง แม่น้ำแม่กลอง 
มีหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชน